Verejné korčuľovanie

Verejné korčuľovanie sa v týždni 17.4. - 23.4. 2023 nekoná, o prípadných zmenách vás budeme informovať. 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PRE VEREJNÉ KORČUĽOVANIE

 

• Dodržiavajte pokyny usporiadateľov a zamestnancov prevádzkovateľa

• Dodržiavajte prevádzkovú dobu

• Vstup na verejné korčuľovanie je povolený len s platnou vstupenkou

• Počas úpravy ľadu je vstup na ľadovú plochu zakázaný

• Zákaz konzumovania jedál a nápojov na ľadovej ploche

• Zákaz fajčenia na ľadovej ploche a v jej okolí

• Zákaz vstupu do technologického zázemia ľadovej plochy

• Zákaz manipulácie so strojnými a elektrickými zariadeniami ľadovej plochy

• Zákaz vstupu so psom

• Zákaz skákať cez mantinel

• Vstup na ľadovú plochu je povolený len v korčuliach

• Pohyb v korčuliach mimo ľadovej plochy je povolený len po gumovej podlahe, z dôvodu zachovania čistoty ľadovej plochy

• Každý návštevník sa zúčastňuje verejného korčuľovania na vlastnú zodpovednosť, prevádzkovateľ nezodpovedá za škody a poranenia spôsobené nedodržiavaním tohto prevádzkového poriadku

• Upozorňujeme návštevníkom, aby si vo vlastnom záujme dávali pozor na svoje veci. Za odložené veci neručíme!

• Pri verejnom korčuľovaní je na ľadovej ploche povolené korčuľovať len v jednotnom smere, primeranou rýchlosťou a tak aby ste svojím správaním neohrozovali ostatných zúčastnených na ľadovej ploche

• Odporúčame nosiť prilbu a chrániče ako prevenciu pred prípadným zranením spôsobeným pádom alebo zrážkou

• Deti do 6 rokov len v sprievode osoby staršej ako 15 rokov

• Počas verejného korčuľovania je zakázané používať hokejky, puky a pod

• Pre dodatočné informácie kontaktujte usporiadateľskú službu

 

 V Dubnici nad Váhom dňa 1.10.2019

 

Vstupom na klzisko automaticky súhlasíte s prevádzkovým poriadkom a jeho znením. V prípade nedodržiavania prevádzkového poriadku môže byť návštevník vykázaný z areálu ľadovej plochy bez možnosti vrátenia vstupného.