Súd v celom rozsahu zastavil exekučné konanie vedené voči MHK Dubnica nad Váhom

Vedenie MHK Dubnica nad Váhom spolu s vedením Hokejového klubu Spartak Dubnica ako súčasným nástupcom MHK Dubnica nad Váhom rozvíjajúcim naďalej hokejovú tradíciu v Dubnici nad Váhom touto cestou svojím fanúšikom, priaznivcom, ale aj širokej verejnosti s radosťou oznamuje, že sa nám podarilo spoločnými silami po niekoľkoročnom boji na rôznych inštanciách úspešne zachrániť hokej v Dubnici nad Váhom a v neposlednom rade aj dobré meno MHK Dubnica nad Váhom.

Dňa 04.01.2022 bolo vydané Uznesenie Okresného súdu v Banskej Bystrici, ktorým súd zastavil exekučné konanie vedené voči MHK Dubnica nad Váhom.

Ako iste mnohí z Vás viete, keďže išlo o medializovaný prípad, bývalé vedenie MHK Dubnica nad Váhom v marci 2019 uznalo voči spoločnosti SALUSS, spol. s r.o. záväzok vo výške 285 840,- EUR s DPH, ktorý mal pozostávať z pohľadávok za poskytovanie ľadovej plochy zimného štadióna hráčom a členom MHK Dubnica nad Váhom.

Bývalé vedenie klubu tak urobilo v danom čase napriek tomu, že podľa vedomostí a informácií súčasného vedenia, MHK Dubnica nad Váhom nikdy pred týmto uznaním záväzku :

( 1 )      nemal uzatvorenú so spoločnosťou SALUSS spol. s r. o. žiadnu písomnú nájomnú, podnájomnú či inú zmluvu,

( 2 )      nebola vystavená žiadna faktúra na úhradu pohľadávky nájomného, príp. iného plnenia za poskytnutie ľadovej plochy, 

( 3 )      nebol spoločnosťou SALUSS, spol. s r.o. ani len písomne vyzvaný na úhradu akejkoľvek pohľadávky spojenej s poskytovaním ľadovej plochy a priestorov zimného štadióna; a 

( 4 )      napriek opakovaným dopytom členov MHK Dubnica nad Váhom títo neboli nikdy informovaní o tom, že by takýto dlh mal existovať.

Následne na to, ako sa bývalý štatutár MHK Dubnica nad Váhom, ktorý v marci 2019 uznal záväzok voči spoločnosti SALUSS, spol. s r.o., vzdal funkcie štatutárneho orgánu v lete 2019 bez toho, aby členov klubu informoval o existencii akýchkoľvek záväzkov, bolo MHK Dubnica nad Váhom doručené upovedomenie o začatí exekúcie, ktorej predmetom bolo práve vymoženie pohľadávky za poskytnutie ľadovej plochy vo výške 285 840,- EUR.

Nové vedenie klubu MHK Dubnica nad Váhom začalo okamžite podnikať relevantné právne kroky, ktorými sa všetkými dostupnými prostriedkami bránilo voči predmetnej exekúcii, ako aj pohľadávke samotnej, z dôvodu, že MHK Dubnica nad Váhom popiera existenciu akejkoľvek pohľadávky voči spoločnosti SALUSS, spol. s r.o., ktorú považuje za fiktívnu a vymyslenú, pričom od počiatku nové vedenie klubu okrem iného navrhovalo zastavenie predmetnej exekúcie práve z tohto dôvodu.

Sme preto radi, že súd po niekoľkých rokoch boja za spravodlivosť vyhovel našim námietkam a stotožnil sa s našou argumentáciou v tom smere, že nebola zo strany spoločnosti SALUSS, spol. s r. o. dostatočným spôsobom osvedčená existencia predmetnej pohľadávky a preto túto exekúciu konajúci súd na základe nami podaného návrhu zastavil, čím potvrdil relevantnosť našich tvrdení vo vzťahu k neexistencii uznaného záväzku, ktoré sme ako nové vedenie klubu od počiatku prezentovali aj vo vzťahu k verejnosti, čím sa vedeniu MHK Dubnica nad Váhom podarilo zároveň v záujme ochrany dobrého mena klubu preukázať, že MHK Dubnica nad Váhom nie je dlžníkom neplniacim si riadne svoje zákonné povinnosti a jediným cieľom nového vedenia je zachovanie a rozvoj hokeja v Dubnici nad Váhom, čo sa aj vďaka vytrvalosti v boji proti krokom bývalého vedenia nepochybne podarilo.


Ďalšie články